Business Intelligence per a l’Economia Social i Solidària

Què és el Business Intelligence?

El Business Intelligence (BI) és el conjunt d’eines i processos per a l’ajuda a la presa de decisions basades en dades.

Com tota la resta d’organitzacions i empreses, les organitzacions i empreses de l’economia social i solidària (ESS) també han de prendre decisions i es bo tenir eines per tal de facilitar-les. A l’ESS ens trobem amb diversitat d’oganitzacions de característiques diferents: diferents pressupostos, maduresa de l’organització, maduresa dels sistemes d’informació, diferents necessitats d’informació, etc. que fan que no hi hagi una solució única d’implantació de Business Intelligence. Però també ens trobem amb moltes parts comunes que fan que es pugui plantejar un sistema d’intercooperació entre diferents entitats per tal d’avançar més ràpidament i reduir costos.

Per què les cooperatives de consum necessiten eines de Business Intelligence?

Les cooperatives de consum han de gestionar i controlar:

 • El sistema financer
 • La gestió societària
 • Els consums de les sòcies i usuàries
 • Les compres de productes i materials
 • Visites i comportament a les pàgines web

El Business Intelligence dona eines per a poder controlar de forma visual i integrada cadascun d’aquests punts mitjançant direrents eines.
Les principals són:

 • Dashboards o quadres de comandament: Aporten una visió gràfica sobre un o més temes. Estan formats per diferents gràfics que ens aporten informació de forma visual. Usualment es veuen a través d’una pàgina web
 • Informes: Aporten una visió en forma de llistat sobre un tema. Usualment es veuen com a pdf o excel.
 • Alertes: envien informes o dashboards de forma automàtica quan succeeix un esdeveniment (ex. les vendes són un 10% menors que la setmana anterior) per poder prendre mesures correctores.

Quines parts té un sistema de Business Intelligence?

Les principals parts d’un sistema de Business Intelligence són:

 • Orígens de dades: Són els llocs d’on s’extraurà la informació (Odoo, base de dades de les aplicacions, fitxers Excel, pàgina web, etc.)
 • Sistema de transformació de dades (o ETL): conjunt de programes i processos que ens permetran consolidar els diferents orígens de dades per a poder treure informació consolidada.
 • Datawarehouse: base de dades on es guardarà la informació dels orígens de dades de forma consolidada i històrica per poder-la explotar.
 • Sistemes d’explotació de dades: programes per a fer i visualitzar dashboards o informes i programes per a configurar alertes.
 • Usuàries: La part més important, les persones que hauran de llegir, interpretar i prendre decisions sobre les dades. Es lsistema de Business Intelligence haurà de tenir en compte les seves necessitats i capacitats tècniques.

Què em permetrà fer un sistema de Business Intelligence?

El sistema de Business Intelligence està pensat per adaptar-se a diferents tipus de perfils, des dels mès tècnics, que poden desenvolupar les seves propies consultes SQL, i crear dashboards, fins a usuaris que només consultaran dashboards ja predefinits.
Des de Coopdevs podem donar resposta a les necessitats de dades de diferents àrees com poden ser la financera, la de gestió de sòcies/clientes i la d’operativa (ex. compres, reserves, estat de contractacions, etc.). També ens adaptem als diferents tipus de perfil, des de la creació de tots els dashboards i informes necessaris i proposant noves possibles explotacions de dades, fins a muntar estructures que permetin a les usuàries crear els seus propis dashboards i informes a partir dels orígens de dades.
També donem solucions de software lliure per a l’analítica web, amb la possiblitat de creuar les dades amb la resta d’orígens, permetent un anàlis de 360º del que passa a la nostra organització.

Software lliure i Economia Social i Solidària

Des de l’ESS s’ha de promoure l’ús del software lliure i el Business Intelligence no és una excepció. Per aquest motiu des de Coopdevs hem muntat una arquitectura adaptable a tot tipus d’organitzacions allunyada del software privatiu.
L’arquitectura que tenim muntada consta dels següents components:

 • Base de dades PostgreSQL
 • Extensió de PostgreSQL Foreign Data Wrapper, que permet llegir de gairebé qualsevol origen de dades.
 • Superset: visualitzador de dades mitjançant dashboards personalitzats. També permet l’exploració de dades self-service.
 • DBT: programa que permet la persistència de dades per a millorar el rendiment de les consultes.
 • FastAPI: programa per poder generar APIs per atacar a les fonts de dades. Molt útil per a projectes de dades obertes o que hagin de llegir-se les dades amb altres aplicacions.
 • Airflow: programador que permet executar i controlar els diferents processos de DBT.
 • ReportServer: visualitzador de dades mitjançant informes tradicionals.
 • Python: llenguatge de programació que permetrà el moviment de dades entre bases de dades.
 • Grafana: programa que permet la visualització de dades, pensat sobretot per a dades en temps real i monitorització.
 • Zulip: eina de missatgeria instantània. Permetrà rebre alertes quan un procés falli.
Arquitectura Business Intelligence
Analítica web per a l’Economia Social i Solidària